İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi Ödevi,Tekstil Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Tekstil
İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi
İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi : MÜNİTEP
Doç.Dr. Erhan Öner, Y.Doç.Dr. Müge Yükseloğlu
Marmara Üniversitesi Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTKAR), 81040 Göztepe-İstanbul
Telefon : 0216 3494173 Dahili: 413, Faks: 0216 3496111, e-posta : eoner@marun.edu.tr , myukseloglu@marun.edu.tr

Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan . Eğitim

Günümüzde eğitimciler ve eğitim politikalarını oluşturanlar, “isteğe-dayalı öğrenim” ve “öğrenici-merkezli eğitim”i kullanan bilgisayar ve internet teknolojileri tabanlı komünikasyonu esas alan politikaları öne çıkartmaktadırlar[1,17-30]. Ülkemizde de “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” mevcut durumu ile yalnızca “üniversitelerarası işbirliği” ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimini kapsıyor olsa da, bu global politikalara uyum sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, üniversitelerin eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak; üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmayı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortam yardımıyla sınırsız bilgiye ulaşabilme özelliği sayesinde eğitimin etkinliğini artırmayı ve yeni öğrenci kitlelerine ulaşabilmeyi amaçlamaktadır[2]. Uzaktan Öğrenim veya Uzaktan Eğitim’in sıkça kullanılan . farklı tanımları olmasına karşılık, Uzaktan Öğrenim, uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, multimedya teknolojisi ve diğer öğrenim formlarını içeren elektronik ortam aracılığı ile eğitimin uzak bir mesafeye ulaştırılması olarak tanımlanabilir[3]. Uzaktan Öğrenim’i tanımlayan temel özelliklerden bazılarının, öğretim prosesinin büyük çoğunluğunda “öğretici” ile “öğrenen”in yer ve/veya zaman olarak ayrı olmaları; “öğretici” ve “öğrenen”in eğitsel medyanın kullanımı ile bir araya gelerek eğitimi sürdürmeleri; eğitimi hazırlayan, eğitimi sunan veya eğitim kurumu ile eğitimi alan arasında “iki yönlü” bir iletişimin sağlanması ve öğrenmenin kontrol edilmesinin uzaktaki eğitmenden ziyade öğrencinin kendi iradesinde olması gösterilebilir[3-10]. Uzaktan Öğrenim ile geleneksel eğitimin etkinliğini karşılaştırma amaçlı yapılan araştırmalarda, kullanılan eğitimsel . metodların ve teknolojilerin uygun olduğu, öğrenciler arasında etkileşimli bir ortamının sağlandığı ve belirli zamanlarda öğretici/öğrenen iletişiminin bulunduğu durumlarda, yüzyüze yapılan eğitim kadar etkin sonuçlar verdiği belirtilmektedir[3,11-15] . Uzaktan Eğitim, bir öğretim kurumu için, daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmak, sınıf içi eğitime katılma şansı olmayan öğrencinin de ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumu dışındaki önemli konuşmacıların derslere katılımını sağlamak ve global bir ortamda farklı bölgelerdeki öğrenenlerin katılımına açık olmak yönünden tercih edilen bir yapıya sahiptir[3,11]. Bunun yanında, kampüsteki öğrenci yükü azalacak ve eğitim maliyeti yarıdan aza düşecektir[16]. Sınıf kullanımı ile yapılan eğitimlerin, eğitim pazarındaki mevcut %77’lik payının, 2003 yılına kadar %51’e düşeceği, bunun yanında ileri teknolojiler yoluyla gerçekleştirilen kursların mevcut %17 olan payının ise iki yıl içerisinde %46’ya çıkacağı tahmin edilmektedir[16].
İnternet destekli eğitim veren kuruluşların uzun yıllardan beri yurtdışında yaygın olarak faaliyet sürdürmelerine karşılık, ülkemizde henüz bu anlamda hizmet sağlayan kurumların çabaları başlangıç aşamasındadır. Bununla beraber yakın bir gelecekte, son yıllarda yaygınlaşmakta olan bilgisayar ve internet kullanımı ile hızla gelişmekte olan internet alt yapısına paralel olarak, eğitime yönelik farklı konularda çok sayıda projenin gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. İnternet destekli eğitimlerden sağlanabilecek yararlardan bazıları şunlardır:
• Esneklik: Her türlü eğitim talebi çeşitlilik sunularak sağlanabilir,
• İnteraktivite: Öğrenme sürecinde öğrenci, sınırsız bilgi ile desteklenmektedir,
• Ulaşılabilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde öğrenciye ulaştırılabilir,
• Yeniden Kullanılabilirlik ve Paylaşılabilirlik: Kurs materyalleri tekrar tekrar kullanılabilir ve başkaları ile paylaşılabilir ve
• Güncellenebilirlik: Kurs materyalleri kolaylıkla ve sürekli olarak güncellenebilir.

MÜNİTEP: Tekstil Teknolojisinde Uzaktan Eğitim Uygulaması

“Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi- MÜNİTEP”, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte olan bir projedir. Projenin amacı, “interaktif”, “öğrenici-merkezli”, “kampüs-dışı” ve sektörün gereksinimlerini karşılamaya yönelik, internet teknolojilerine dayalı eğitimler ile daha büyük öğrenici kitleye ulaşmaktır. Bu proje kapsamında, Marmara Üniversitesi yönetimince belirlenen eğitim kriterlerini sağlayabilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki internet kullanıcılarının katılımına açık internet destekli eğitim kursları düzenlenecek ve bu kurslar Marmara Üniversitesi internet omurgası üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje, tekstil endüstrisinin çeşitli alanlarında çalışan personelin eğitim gereksinimlerini karşılayacak öncelik taşıyan konulardaki “internet destekli eğitimler”in hazırlanmasından sunulmasına kadar olan aşamaları kapsamaktadır. Projenin kısa vadeli hedefi, tekstil endüstrisi çalışanına yönelik “kısa süreli modüler sertifika kursları” ve orta öğretimdeki Tekstil Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik destek kursları”; orta vadeli hedefi ise, uzun süreli “Sertifika Programları”dır.
Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil Eğitimi Projesi, “Ön Tasarım”, “Pedagojik Tasarım”, “Kullanıcı Arayüzü Tasarımı”, “Uygulama”, “Değerlendirme” ve “Güncelleme” aşamalarından oluşmaktadır. Sertifika programlarında yer alacak olan konular, mevcut eğitim müfredatı içerisindeki dersler arasından seçilerek hazırlanmakla birlikte, tekstil sektörünün talebi göz önünde alınarak güncelleştirilecektir. Kurs materyalleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmaktadır. Sertifika programlarına kayıt olan kursiyerler, istedikleri dersi seçebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda dersleri modüler olarak da (birden fazla dersi grup olarak seçerek) takip edebileceklerdir. Tekstil sektörüne yönelik konuların öğrenilmesinde “pratik uygulama” esas teşkil ettiğinden, Sertifika programlarında, internet ortamında teorik olarak alınan derslerin yanısıra uygulamaya yönelik dersler Üniversitenin laboratuvarlarında kursiyerler için ayrılan zamanlarda öğretim elemanlarının gözetiminde “yoğun pratik uygulamalar” şeklinde yaptırılacaktır. Bu aşama aynı zamanda internet destekli eğitimin daha etkili olmasını sağlayıcı “yüz yüze eğitim” unsurunun da gerçekleştirilmesinde bir süreç teşkil edecektir. İnternet ortamında gerçekleştirilen ve öğrenenin kendi bilgi düzeyini değerlendirdiği interaktif sınavların yanısıra Sertifika sınavları, üniversitede gözetmen eşliğinde veya Marmara Üniversitesi tarafından akredite edilen merkezlerde yapılacaktır.
Teknik konulardaki sektörel kursların yanısıra, tekstil konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli konularda açılacak olan “yetişkin kursları” yoluyla da ülkemizde hızla artan internet kullanıcılarına “yetişkin-eğitimi” sağlayabilmek, çok sayıda ve uzak mesafelerdeki öğreniciye ulaşabilmek de projenin uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.
Proje kapsamındaki kurs yazılımlarının hazırlanması M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü’nde yürütülmektedir. Video kliplerinin ve diğer görsel malzemelerin hazırlanması, kısmen Bölüm Fiziksel ve Kimyasal Testler Laboratuvarları’nda, kısmen de tekstil işletmelerinde gerçekleştirilmektedir.
Projenin kısa vadeli hedefleri arasında olan Modüler programlar, Çizelge-1 ve Çizelge-2’de verilmektedir. Bu Modüler Kurs Programları, 44 teorik ders saatlik internet ortamı çalışmasının yanı sıra, katılımcının derslere ait uygulamaları yapacağı toplam 20 günlük çalışmayı ve fabrika ziyaretlerini de içermektedir. Modüler kurs programları, Sertifika sınavı ile tamamlanmaktadır. Teorik dersler, katılımcıya gönderilecek CD-ROM, kitap, ders notları ve e-posta ile de desteklenecektir.

Çizelge-1: Modül I - Tekstil Teknolojisi Sertifika Programı (Taslak) -(Textile Technology Certificate)
Kursun Adı Kursun İngilizce Adı Toplam Süre (Saat)
Tekstil Teknolojisine Giriş Introduction to Textile Science 4
Elyaf Bilgisi Fibre Technology 4
İstatistik Statistics 2
Tekstilde Fiziksel Testler Physical Testing of Textiles 4
Tekstilde Kimyasal Testler Chemical Testing of Textiles 4
İş-Zaman Etüdü Time Management 2
Tekstilde Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management in Textiles 2
Çevre Bilgisi Environmental Science 2
Tekstilde Maliyet Hesapları Textile Cost Accounting 2
Tekstilde Bilgisayar Destekli Üretim Textile Computer Integrated Manufacturing 2
İplik Teknolojisi Yarn Technology 4
Dokuma Teknolojisi Weaving Technology 4
Örme Teknolojisi Knitting Technology 4
Teknik Tekstiller Technical Textiles 2
Dokusuz Tekstil Yüzeyleri Nonwoven Textile Surfaces 2
Toplam 44Çizelge –2: Modül II - Tekstil Terbiye Teknolojisi Sertifika Programı (Taslak)
(Textile Dyeing & Finishing Technology Certificate)
Kursun Adı Kursun İngilizce Adı Toplam Süre (Saat)
Tekstil Teknolojisine Giriş Introduction to Textile Science 4
Elyaf Bilgisi Fibre Technology 4
İstatistik Statistics 2
Tekstilde Fiziksel Testler Physical Testing of Textiles 4
Tekstilde Kimyasal Testler Chemical Testing of Textiles 4
İş-Zaman Etüdü Time Management 2
Tekstilde Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management in Textiles 2
Çevre Bilgisi Environmental Science 2
Tekstilde Maliyet Hesapları Textile Cost Accounting 2
Tekstilde Bilgisayar Destekli Üretim Textile Computer Integrated Manufacturing 2
Ön Terbiye Teknolojisi Preparatory Processes 2
Boyama Teknolojisi Textile Dyeing Technology 6
Tekstilde Bitim İşlemleri Textile Finishing Technology 4
Tekstil Baskı Teknolojisi Textile Printing Technology 2
Renk Ölçümü Colour Measurement 2
Toplam 44Proje Çalışma Takvimi

Proje çalışması, Şekil-1’de verilen “Çalışma Takvimi”ne uygun olarak yürütülmektedir.

Şekil-1: Proje Çalışma Takvimi.
Yapılacak Çalışma Aylar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kurs Programlarının Detaylı İçeriklerin Oluşturulması ve Kurslara Ait Duyuruların İnternet Ortamına Aktarılması
Kurs Programlarına Ait Video Klip Çekimlerinin Gerçekleştirilmesi
Kurs Materyallerinin Hazırlanması ve İnternette Yayınlanması

Program Etkinliğinin İzlenmesi ve İçeriklerin Güncellenmesi


Projenin Organizasyonu

Proje kapsamındaki kurs yazılımlarının hazırlanması M.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü’nde yürütülecektir. Video kliplerinin ve diğer görsel malzemelerin hazırlanması, kısmen Bölüm Fiziksel ve Kimyasal Testler Laboratuvarları’nda, kısmen de tekstil firmalarında gerçekleştirilecektir.

Sonuç

Bu projeden beklenen yararlar ve projenin ekonomiye sağlayacağı katkı ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• “Marmara Üniversitesi İnternet Destekli Tekstil . Eğitimi Projesi” kapsamında sektörel bazda açılacak internet destekli eğitim kursları, İstanbul Sanayi Odası kapsamında yürütülen “İSO-ÜSİB-NET” (İstanbul Sanayi Odası Üniversite Sanayi İşbirliği Bilgi Ağı) Projesi’ni ve KOSGEB tarafından pek çok Organize Sanayi Bölgesi içerisinde oluşturulan “İnternet Kıraathaneleri” Projesi’ni destekleyecek ve bu çalışmalara hizmet verebilecek nitelikte olacaktır.
• Sektörel eğitimler, interaktif, hızlı ve daha az maliyet ile gerçekleştirilebilecek, sektörde çalışan personele ait eğitimlerin zaman ve yer gözetmeksizin devamı sağlanabilecektir.
• Uygulama gerektirmeyen konularda, eğitim merkezine ulaşım için ayrılan zaman kayıpları ortadan kaldırılabilecektir.
• Kurs programlarının YÖK Enformatik Milli Komitesi tarafından onaylanması durumunda, yurdun çeşitli bölgelerinde açılmış fakat eğitmen sıkıntı içinde olan “Tekstil Bölümleri”ne uzaktan eğitim hizmeti sağlanabilecektir.
• “Hayat-boyu öğrenim” konsepti çerçevesinde, tüketicinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

MÜNİTEP kapsamındaki Modüler kursların, Marmara Üniversitesi UTKAR Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2001-2002 öğretim dönemi başında tamamlanması planlanmıştır.


Kaynaklar

1. Twigg C. A., . Oblinger D. G., The Virtual University, A Report from a Joint Educom/IBM Roundtable, Washington, D.C., November 5-6, 1996, Educom, Interuniversity Communications Council, Inc.
2. YÖK, Üniversiteslerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği,
3. The California Distance Learning Project (CDLP), What is Distance Education?,
4. Kostopoulos G. K., Global Delivery of Education via the Internet, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Volume 8, Number 3, 1998, pp.257-265.
5. Furnell S. M., Evans M. P., Phippen A. D., Abu-Rgheff M. N., Online Distance Learning: Expectations, Requirements and Barriers, Virtual University Journal, Volume 2, . 1999, pp.34-48.
6. McClintock R., Taipale K. A., The Advanced Media in Education Project, Colombia University, Institute for Learning Technologies, 1995.
7. American Distance Education Consortium (ADEC), ADEC Guiding Principles for Distance Teaching and Learning,
8. Griffiths L., Ashworth J., Ward H., Marsden P., Learning On-Line: Student Behaviour in a Virtual Campus, Virtual University Journal, Volume 4, 1999, pp.76-85.
9. Truman-Davis B., Futch L., Thompson K., Yonekura F., Support for Online Teaching and Learning, Educause Quarterly, Number 2, 2000, pp. 44-51.
10. Penn State Distance Education, An Emerging Set of Guiding Principles and Practices for the Design and Development of Distance Education, Penn State University, The Outreach Office of Marketing Communications, 1999.
11. Latham P. , Raggett M., Virtual Course Design for Educators & Trainers, Sims Latham Associates, 1998.
12. Ragan L. C., Good Teaching is Good Teaching: An Emerging Set of Guiding Principles . and Practices for the Design and development of Distance Education, CAUSE/EFFECT Journal, Volume 22, Number 1,1999.
13. Saunders G., Weible R., Electronic Courses: Old Wine in New Bottles?, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Volume 9, Number 5, 1999, pp.339-347.
14. Duin A. H., Baer L. L., Virtual U, Educause Quarterly, Number 1, 2000, pp. 16-23.
15. Friesen O., Vision-Issues-System, ALTP- The Arizona Learning Technology Partnership, November 11, 1997,
16. Mottl J. N., Learn At A Distance – Online Learning is Poised to Become the New Standard, January 2000,
17. ABED - Associação . Brasileira de Educação a Distância,
18. ADEC – American Distance Education Consortium,
19. CAEL – Council for Adult and Experimental Learning,
20. CTU – Denmark’s National Information Centre for Technology Supported Learning,
21. DETC – The Distance Education . and Training Council,
22. DITUM – Swedish Agency for Distance Education,
23. EADL - The European Association for Distance Learning,
24. EDUCAUSE -
25. ICDE – International Council for Open and Distance Education,
26. YÖK – Enformatik Milli Komitesi,
27. ODLAA - The Open and Distance Learning Association of Australia,
28. ICDL - The International Centre for Distance Learning,
29. USDLA - The United States Distance Learning Association,
30. COL - The Commonwealth of Learning,

Ekleyen: Dersler - 03.01.2012 - 2523 Okuma - 2 Yorum
« Önceki Sonraki »
Tekstil
Kadife Dokuma Teknolojisi
Terbİye
İnternet Destekli Tekstil
Dokumacilik Bİlgİlerİ
İplİkte Son İŞlemler
Toplam Kalİte YÖnetİmİ
Kadife Dokuma Teknolojisi
Terbİye
İnternet Destekli Tekstil
Dokumacilik Bİlgİlerİ
İplİkte Son İŞlemler
Toplam Kalİte YÖnetİmİ
Tüm Tekstil

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.1102 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev