Matematik Terimler Sözlüğü - (Ö-Z) Ödevi,Matematik Geometri Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Matematik Geometri
Matematik Terimler Sözlüğü - (Ö-Z)

Ö

Ölçek :
Planda verilen iki nokta arasındaki uzunluğun bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir.

Özalt küme :
Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin özalt kümeleri denir.

Özalt küme sayısı :
Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, özalt küme sayısı = 2n - 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur.

Özdeşlik :
Çözüm kümesi R (Reel sayılar) olan eşitliklere özdeşlik denir.

P

Paralel kenar :
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Yamuğun bütün özelliklerini taşır. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180° dir. Köşegenler birbirini ortalar. Paralel kenarın alanı bir kenarı ile bu kenara . ait yüksekliğin çarpımına eşittir.

Pay :
Bütünden kaç eşit parça alındığını gösteren sayıdır.

Payda :
Bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren sayıdır.

Permütasyon :
Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine “bir permütasyon” denir.

Piramit :
Tabanı çokgen, yanal yüzeyleri ise ortak bir tepe noktasında birleşen çokgenlerden oluşan çok yüzlülere piramit denir.

Pisagor bağıntısı :
Bir dik üçgende dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

Plan :
Bir evin, bir mahallenin, bir köyün ya da bir ilçenin caddelerinin ve sokaklarının belli bir oran dahilinde küçültülerek kuş bakışı görünüşünün kağıda çizilmesine plan denir.

Pozitif Doğal Sayılar :
Bakınız:
Sayma sayıları.


Pozitif Tam Sayılar :
Z = {1, 2, 3, ….} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.

R

Rakam :
Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir.

Rasyonel Sayılar :
a, b birer . tam sayı ve b≠ 0 olmak üzere; a / b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.

Reel ( Gerçel) Sayılar :
Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye denir. Reel sayılar kümesi :
R . = Q
È Qı şeklinde ifade edilebilir.

S

Saat :
Zaman ölçüsü birimi “saat” tir. Saati kısaca “sa” ile gösteririz.

Saniye :
1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve “sn” ile gösterilir.

Sapma :
Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.

Sayı :
Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere . denir.

Sayı değeri :
Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek :
1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4’tür.


Sayının kuvveti :
Bir tam sayının kendisi ile kaç defa çarpılacağını gösteren sayıya o tam sayının kuvveti denir. (Bakınız :
Üs)


Sayma Sayıları :
N+ = {1,2,3,4, …} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir.

T

Tam açı :
Ölçüsü 360° olan açıdır.

Tam Sayılar :
Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….} kümesine tam sayılar kümesi denir.

Tam sayılı kesir :
Sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesir ile . birlikte yazılan kesir sayılarına tam sayılı kesir denir. Örnek :
-3. 1/5, 5. 8/15


Tanımsız terim :
Geometrinin bazı terimleri tanımlanmamıştır. Bu terimler kabullenmedir. Bunlara tanımsız terim denir. Örnek :
Nokta, doğru, düzlem geometrinin tanımsız terimleri arasındadır.


Teğet :
Çemberle bir noktası ortak olan doğrulara teğet denir. Bir çemberde teğet, değme noktasından geçen yarıçapa diktir.

Tek sayı :
2n – 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayılar kümesi :
T = {…,-5,-3,-1,1,3,5,…} şeklinde gösterilir.


Terim :
Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan kelimelere denir.

Ters açılar :
Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir. Komşu iki ter açının toplamı 180° dir.

Ters orantı :
Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor, biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki ifade ters orantılıdır.

Tümler açılar :
Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılara tümler açılar denir.

Ü

Üçgen :
A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.

Üçgenin alanı :
Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.

Üs :
a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an . dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir. Üs, tabanın kendisiyle kaç kez çarpılacağını gösterir.

V

Vektör :
Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesine, düzlemde bir vektör denir.

Venn Şeması :
Kümenin bütün elemanlarını kapalı bir eğri içinde yazmaya venn şeması ile gösterme denir.

Y

Yamuk :
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Paralel kenarlarla bir yan kenarın oluşturduğu iki açının toplamı 180° dir.

Yarı doğru :
Bakınız :
Işın.

Ekleyen: dataclub.us - 03.01.2012 - 5768 Okuma - 11 Yorum
« Önceki Sonraki »
Matematik Geometri
Bağıntı
Üslü İfadeler
Geometrik Kavramlar
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Permütasyon Kombinasyon O
Limit
Logaritma
Açı Ve Açı çeşitleri
Analitik Geometri..
Oks Ve Öss Matematİk
Yaylar
Kenarları Eşit Geometrik
Artık Matematİk öğrenmek
Denklem Kurma Problemleri
Doğu Matcileri Ve Batı Ma
Benzerlİk
Matematik F-u-l-l
Süper Lise 2 Geometri Tes
Tüm Matematik Geometri

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.0259 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev